آموزش بورسیه تحصیلی خارج از کشور

 1. آیین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و ...
  edd.behdasht.gov.ir/.../178_281_AyeenT_EtayeBorsk...‎Translate this page
  آئین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. هدف کلی : وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی ...
 2. اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج از کشور - وزارت علوم
  scholarship.msrt.gov.ir/‎Translate this page
  اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج. ... نظام ارزشیابی مدارک تحصیلی خارج از کشور ... تحصیل در مقطع دکتری پژوهش محور · پیام وزیر علوم به مناسبت آغاز هفته آموزش ...
 3. آئین نامه اعطای بورس تحصیلی واعزام دانشجویان به خارج از کشور
  www.um.ac.ir/Education-laws-9.htm‎Translate this page
  آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ واعزام‌ دانشجویان‌ به‌ خارج‌ از کشور ... دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ خارج‌ از کشور با اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ یا به‌ هزینه‌ شخصی‌ و با رعایت‌ ...
 4. [DOC] آیین نامه اعطای بورس های تحصیلی خارج از کشور
  www.goums.ac.ir/files/international/b.d.doc‎Translate this page
  آیین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور جهت رشته های علوم پزشکی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نیازهای آموزشی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران ...
 5. [PDF] ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 91 اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺳﺎل اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣ
  www.sanjeshp.ir/Ezam/Pages/Ete4.pdf‎Translate this page
  Feb 25, 2013 – بسمه تعالی. اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺧﺼﻮص اﻋﻼم اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﻮن. اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺳﺎل. 91. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر. اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در. دوره ...
 6. تحصیل در خارج - اعزام دانشجو بورسیه تحصیلی رایگان
  www.unp.ir/apply/‎Translate this page
  تحصیل در اروپا تحصیل در مالزی تحصیل در آلملن تحصیل در کانادا تحصیل در اتریش تحصیل در چین تحصیل در هندوستان تحصیل در فرانسه تحصیل تحصیل در ترکیه تحصیل در خارج اعزام دانشجو بورسیه تحصیلی رایگان. ... دوره های آموزشی | Education department دوره های آموزشی ... فهرست کشور ها جهت اعزام دانشجو با مجوز وزارت علوم ...
 7. آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور در ...
  bursie.arisfa.com/post84.html‎Translate this page
  آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور در رشته تکنولوژی شیلات +هدیه اصل - پذیرش تحصیلی و بورس تحصیلی خارج - اخذ بورس ...
 8. [PDF] آئین نامه اعطای بورس تحصیلی خارج از کشور
  edu.mui.ac.ir/images/stories/doc.../a-b-kharej.pdf‎Translate this page
  آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎرج. ازﮐﺸﻮر وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﻫﺪف ﮐﻠﯽ. : وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان در ...
 9. خرید پستی آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی ...
  kalaha1.ir/blog31130126205.htm‎Translate this page
  آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور. آموزش گام به گام پذیرش تحصیلی و بورسیه تحصیلی خارج از کشور. کشور دنیا اروپا تحصیلی ...
 10. همشهری آنلاین: ثبت‌نام متقاضیان بورس تحصیلی خارج از کشور از اول ...
  hamshahrionline.ir/details/149122‎Translate this page
  Oct 22, 2011 – ثبت‌نام متقاضیان بورس تحصیلی خارج از کشور از اول آبان آغاز می‌شود. آموزش > عالی- همشهری آنلاین: مدیرکل بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از ...
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید